Training ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’

Doel

Het schoolteam beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om binnen de school traumasensitief onderwijs vorm te geven, waardoor aan de onderwijsbehoeften van kinderen met traumaproblematiek tegemoet gekomen kan worden
Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

  • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen en begrijpen en hiermee om kunnen gaan;
  • onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
  • onderwijsprofessionals steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
  • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

 

Resultaat

De onderwijsprofessionals binnen de school hebben beter zicht op het effect van achterliggende traumaproblematiek op het gedrag van een leerling. Hierdoor zijn zij beter in staat om een omgeving te creëren waarbinnen een leerling een zo optimaal en veilig mogelijk klimaat heeft om opgelopen ontwikkelingsachterstanden in te halen, tot leren te komen en zijn of haar veerkracht te vergroten.
De opgedane kennis/toename van begrip zal er tevens toe bijdragen dat de onderwijsprofessionals zich beter toegerust zullen voelen in de omgang met het probleemgedrag, zich meer gesteund zullen voelen en meer tevreden zijn over hun werk.

 

Werkwijze

  • Voorafgaand aan de training zullen de trainers een voorbereidend gesprek met het management op de school hebben om de beginsituatie en verwachtingen van het team helder te krijgen.
  • 12 uur face-to-face training (8 modules van 1,5 uur).

De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen.
Omdat is gebleken dat bij trauma een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is, hebben wij er bij deze training voor gekozen om samen te werken met de zorg. Daarom wordt deze training verzorgd door twee trainers, waarvan één specialist vanuit de zorg en één onderwijsspecialist.


Investering

€4000,-.